Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir sunaikinimo taisyklės

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarkos aprašas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimų fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas    

Duomenų apsaugos pareigūnas

Centro asmens duomenų apsaugos pareigūnas el. paštas: info@ukmergesspc.lt